cac-hinh-thuc-tien-luong

Các hình thức tiền lương

Việc vận dụng hình thức tiền lương thích hợp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, lựa chọn hình thức tiền lương đúng đắn còn có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao độne chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân công để hạ giá thành sản phẩm. Trong http://dichvuketoanthues3.com/dich-vu-bao-cao-thue-hang-thang-chuyen-nghiep-tai-ha-noi/ các doanh nghiệp nước ta hiện nay, các hình thức tiền lưomg chù yếu được áp dụng là:

Các hình thức tiền lương

Hình thức tiền lương theo thời gian. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. Hình thức tiền lương theo thời gian thực hiện việc tính trà lương cho người lao động theo thời eian làm việc, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nshiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn của người lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi ngành nghề cụ thể có một thang lương riêng: Thang lương nhân viên cơ khí, thang Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm lương công nhân lái xe, thana lươn? nhân viên đánh máy,… Trong mỗi thang lương lại tuỳ theo trình độ thành thạo nehiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn mà lại chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định.

Đơn vị để tính tiền lương thời gian là lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ. Lương tháng được quy định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương. Lương tháng thường được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng xuất.

Lương ngày là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Mức lương ngày được tính bằng cách lấy mức lương thána chia (:) cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ. Lương ngày thường được áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hường lương thời gian, tính trả lương cho người lao động trong những ngày hội họp, học tập, hoặc làm nghĩa vụ khác và làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH, BHTN.